آگاهی مشتری از محصول و خدمات رقابتی ویتروبودوا در ارتباط با نیازمندیی ها و انتظارات ایشان بی شک تنها دلیل موفقیت شرکت در بازار میباشد.

هدف اصلی ویتروبودوا را میتوان تقویت و تحکیم جایگاه رقابتی خود در بازار سرمایه گذاری در حوزه تعمیرات و خدمات فنی در صنعت شیشه و سرامیک دانست.

Certificate

فرآیند تحقق اهداف کیفی شرکت:

– با استفاده و توسعه کیفیت سیستم بر اساس استاندارد  ISO9000

– همکاری با تامیین کنندگان قابل اطمینان و معتبر

– تشویق و افزایش کیفیت کار پرسنل

– پذیرش مسئولیت جهت ارکیفیت خدمات

– سیاست گذاری صحیح و پیگیری حسن اجرای آن در راستای ارائه خدمات کیفی مطلوب