وبتروبودوا طراحی، ساخت و راه اندازی کوره فلوت (Float Type Furnaces) را در تمامی ظرفیت مختلف انجام میدهد.

Float-0001

Float-0002

ویتروبودوا در طول ساخت با به کارگیری آخرین تکنولوژی و عملیات مکانیزه کمترین احتمال ایجاد آلودگی در شیشه محصول را گارانتی مینماید.