ویتروبودوا کوره های کامل الکترودی (Electrode Furnaces) را برای خطوط سودالیم و بروسیلیکات تامین میکند.

elektrod-001

همچنین شرکت نصب الکترو بوستر در کوره های در حال کار را نیز انجام میدهد.

elektrodo-002

کاربردهای کوره های الکترودی ویتروبودوا:

– برو سیلیکات و شیشه های مقاوم حرارتی

– اپال

– سودالیم برای شیشه های آرایشی بهداشتی