ویتروبودوا خدماتی چون تشخیص معایب، ارزیابی فنی و رفع عیب را نیز ارائه مینماید.

بسته به خواست مشتری آزمونی کامل در راستای تشخیص بازده کوره، صحت عملکرد کوره، بازده سیستم سوخت و سیستمهای مبدل حرارتی توسط متخصصین شرکت انجام خواهد شد. این فرآیند موجب کاهش گازهای خطرناک و آلوده کننده زیست محیطی میگردد.

Testing

همچنین بصورتی کاملاً فنی با همکاری آکادمی شیشه کاتدرا و آنالیز محصول، شناسایی آلودگی ها و رفع کلیه مشکلات انواع تولیدات شیشه انجام میگیرد.