ویتروبودوا خدمات اجرایی ساخت و نصب تمامی سازه ها، سیستم های کنترل و الکترونیک را نیز ارائه میدهد.

ویتروبودوا با سابقه مدیریت تخصصی و مجرب و دارا بودن مجوزها و لیسانس های مورد نیاز، به همراه منابع انسانی ماهر از جمله آجر نسوز کار، بنّا و جوشکار عملیات اجرایی ساخت و نظارت را پیاده سازی مینماید.

محدوده عملیاتی ویتروبودوا:

– تخلیه تحت نظارت

– سرد کردن کوره

– جداسازی اسکلت فلزی و آجر ها

– تامین و اجرای آهن کاری

– تامین و جاگذاری آجرهای کوره

– تامین و نصب سیستم سوخت

– تامین و نصب تمامی قطعات مورد نیاز کوره

– تامین و نصب سیستم کنترل و ابزار دقیق

– گرم نمودن کوره و فورهارت

– پر کردن کوره

– آب بندی گرم

– شروع تولید